Generelle købsbetingelser

Nedenstående købsbetingelser gælder for HDNORDICTREES køb af juletræer og pyntegrønt og for alle leverancer heraf til HDNORDICTREES, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og HDNORDICTREES.

1. Kvantum

1.1  Når handelsaftalen er indgået som et “specificeret køb”(aftale indgået efter forudgående mærkning af træerne) har HDNORDICTREES ret til at lade den aftagne mængde afvige +/- 10% fra det aftalte antal, såvel totalt som indenfor aftalte sorteringer. Inden for dette spænd aftager HDNORDICTREES den faktisk aftagne mængde til den aftalte stykpris. 
1.2  Når handelsaftalen er indgået som en “rammeaftale” har HDNORDICTREES ret til at lade den aftagne mængde afvige med indtil +/- 20% såvel totalt som inden for aftalte sorteringer. 
1.3  Når handelsaftalen er indgået som et ”optionskøb”, har HDNORDICTREES ret, men ikke pligt til, at købe de beskrevne partier. Køberetten skal af HDNORDICTREES udnyttes ved fremsendelse af endelig bekræftelse, evt. i form af leveringsplan, inden en dato, der aftales individuelt (fristen for udnyttelse af køberetten) . Sælger må indtil den aftalte dato, ikke sælge de beskrevne partier til anden side. Såfremt HDNORDICTREES ikke inden den aftalte dato, har gjort brug af køberetten, kan sælger frit tilbyde partierne til anden side. Udnytter HDNORDICTREES køberetten, overgår aftalen til at være en aftale om ”specificeret køb” jfr. pkt. 1.1. 
1.4  Det præciseres, at HDNORDICTREES ved sin leveringsplan og sit afviklingsforløb er berettiget til – inden for de ovennævnte spænd – at bestemme den endelige leveringsmængde, og ikke er forpligtet til at aftage eventuelle restmængder, der ikke er medgået på de af HDNORDICTREES planlagte leveringer af hele palleenheder. Dette gælder uanset om sådanne eventuelle restmængder af juletræer er mærket af HDNORDICTREES. 
 

2. Klipning og skovning 

2.1  Fældning/klipning af de aftalte leverancer skal foretages inden for det aftalte tidsrum. Fældning/klipning af de aftalte leverancer, kræver i alle tilfælde HDNORDICTREES forudgående skriftlige tilladelse. Sker fældning af træer eller klipning af pyntegrønt uden en sådan tilladelse, har HDNORDICTREES ret til at afvise partiet. 
2.2  Hvis et skovningstidspunkt ikke er aftalt, kan sælger tidligst påbegynde skovning af juletræer 15. november, dog tidligst 8 dage før aftalt leveringsdato. Ved aftalt skovning af juletræer før 15. november aftales et kortere forløb fra fældedato til levering, typisk 5 dage. 
 

3. Besigtigelse og godkendelse af partier

3.1  HDNORDICTREES og HDNORDICTREES’ aftagere har ret til inden for normal arbejdstid til enhver tid at besigtige eller få fremvist de bestilte partier. 
3.2  Det præciseres, at det afgørende tidspunkt for kontraktmæssigheden af træerne / pyntegrøntet, er det faktiske leveringstidspunkt, uanset om HDNORDICTREES eller HDNORDICTREES’ aftagere måtte have besigtiget de bestilte partier forinden leveringen.   
3.3  Medmindre andet forudgående aftales skriftligt, må der ikke mærkes, skoves eller afhentes yderligere træer i de afdelinger, hvorfra der er aftalt levering, før træerne, der er købt af HDNORDICTREES, er afhentet. 
 

4. Varens sortering, opbevaring, tilstand m.v. 

4.1  Varen skal svare til de aftalte sorteringer. Misfarvede, meget lyse træer og træer, der på andre måder er forringet i forhold til træernes udseende på mærkningstidspunktet, må, med mindre andet aftales med HDNORDICTREES, ikke skoves eller leveres, selvom de er mærkede. 
4.2  Træerne skal være helt fri for græs, blade, jord, mudder og lignende. 
4.3  Træerne måles fra savsnit til halvt topskud. Træerne oparbejdes i henhold til HDNORDICTREES’ instruks. Sælger skal være ekstra påpasselig med, at der skoves med korrekt stablængde og at staben renpudses. 4.4 Træerne skal tælles og læsses sorteringsvis efter HDNORDICTREES plan og anvisninger. 
4.5  Træerne skal leveres svarende til de størrelsesgrupper, som de anmeldes og afregnes til. 
4.6  Medmindre andet aftales, skal træer i størrelse indtil 250 cm maskinnettes i hvidt finmasket net. Træerne skal nettes i net med tilpas diameter til, at nettet sidder stramt uden at træerne beskadiges. 
4.7  HDNORDICTREES meddeler sælger krav til palletype, kvantum pr. palle m.v. Medmindre HDNORDICTREES meddeler andet, skal der leveres på CT-paller.  
4.8  Alle paller med træer i størrelse 150 cm og opefter, pakkes med stabenden ude ved pallekanten, således at det er muligt at tælle antal træer på pallen. Efter endt pakning kontroltælles alle træer i pallen ved mærkning af stabende. 
4.9  Træerne skal efter fældning i videst muligt omfang opbevares skånsomt, herunder skal opbevaring i direkte sollys undgås m.v. 
4.10 Alle partier af pyntegrønt skal mærkes med farvede etiketter med fortløbende numre, der skal noteres af sælger og udleveres til HDNORDICTREES efter HDNORDICTREES’ anmodning. 
4.11 Bundtvægten af pyntegrønt skal svare til det aftalte til og med 48 timer efter læssetidspunktet. 
4.12 Pyntegrøntet skal være fri for græs, blade, jord, mudder og lign. 
4.13 Pyntegrøntet skal indtil levering opbevares i skygge og må ikke udsættes for direkte sollys, stærk vind el.lign. Pyntegrøntet må ikke køres ud af kulturen før tidligst dagen før den planlagte læssedag. Bundterne må ikke stables og skal, frem til pakning/læsning, sættes med stab mod jorden (så de kan suge fugt). 
4.14 Pyntegrøntet oparbejdes og sorteres efter HDNORDICTREES anvisninger. Sorteringen må under alle omstændigheder mht. genlængde og kvalitet, ikke være ringere end de mindstekrav, der angives i sorteringsvejledningen fra Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt. 
 

5. Pris og betalingsvilkår

5.1  Priserne angivet i handelsaftalen inkluderer sælgers oparbejdning, sortering, pakning på paller, læsning af varerne og alle emballageudgifter, medmindre andet er aftalt.  
5.2  Al afregning sker bagudbetalt i forhold til hvert parti, efter at det solgte parti er læsset på lastbil rekvireret af HDNORDICTREES / HDNORDICTREES aftager.   
5.3  HDNORDICTREES udsteder afregningsbilag til sælger (teknisk set en kreditnota – sælger udsteder ikke en faktura), når det solgte parti er læsset og sælger har fremsendt følgeseddel/ladeplan til HDNORDICTREES.   
5.4  Betalingsfristen angivet i handelsaftalen, regnes fra at sælger efter endt læsning har mailet/faxet følgeseddel/ladeplan til HDNORDICTREES. 
5.5.  Ved partier købt på rod (dvs. HDNORDICTREES forestår oparbejdningen) regnes betalingsfristen fra at HDNORDICTREES (eller HDNORDICTREES aftagere) har læsset partiet på lastbil.   
 

6. Levering og risikoovergang

6.1  Leveringstidspunktet for de enkelte partier fastsættes af HDNORDICTREES i HDNORDICTREES leveringsplaner. 6.2 HDNORDICTREES fremsender leveringsplanerne løbende til sælger frem til senest 1. november.  
6.3  For partier der ikke inden den 1. november er fremsendt leveringsplan for, gælder, at disse skal kunne leveres af sælger med 48 timers varsel for 1. læs, herefter minimum et læs pr. dag.  
6.4  Alle varer leveres af sælger oparbejdet, sorteret og læsset på bil på bilfast vej, der skal kunne befærdes af op til 42 tons bruttovægt/18 meter sættevognstræk. 
6.5  Sælger garanterer levering af de aftalte mængder varer på de af HDNORDICTREES angivne tidspunkter. 6.6 Sælger er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, som påføres HDNORDICTREES som følge af forsinkelse. 
6.7  Varerne leveres emballeret/pakket/læsset m.v. som beskrevet ovenfor under pkt. 4 og i henhold til HDNORDICTREES instruks. 
6.8  Sælger bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, indtil faktisk levering (det vil sige faktisk læsning på lastbil) har fundet sted.  
6.9  Er der aftalt “køb på rod” (dvs. HDNORDICTREES forestår oparbejdningen), bærer sælger ligeledes risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, frem til at varerne er læsset på lastbil. - I forbindelse med køb på rod anses faktisk levering således først for at være sket, når varen står færdiglæsset på lastbil.  6.10 Det præciseres dog i forbindelse med køb på rod, at beskadiges de solgte varer under oparbejdningen / læsningen, som følge af uagtsomt forhold begået af HDNORDICTREES / HDNORDICTREES aftageres folk, bærer HDNORDICTREES risikoen herfor.  
 

7. Læsning

7.1  Medmindre andet skriftligt er aftalt, foretages læsning som pallelæsning. 
7.2  Ved læsningen er sælger forpligtet til at stille med det fornødne maskingrej og den nødvendige arbejdskraft og er ansvarlig for, at pallerne/varerne kommer ubeskadiget og komplet på eksportbilen og at pallerne/varerne bliver læsset efter HDNORDICTREES’ instruks og leveringsplan. 
7.3  Hvis der er aftalt manuel læsning, skal sælger stille med mindst 4 læssemænd og 1 tællemand. 
7.4  Læsningen skal i alle tilfælde ske hurtigst muligt og svarende til, at læsning af et helt vogntræk maksimalt må vare 1,5 time, regnet fra bilens ankomst til bilen er færdiglæsset, lukket og klar til at kunne forlade læssestedet. For læsning af varer der iht. særskilt aftale ikke er palleteret, gælder dog en max læssetid på 4 timer for et vogntog.  
7.5  Straks efter hver læsning sendes der tilbagemelding på hvad der er læsset på https://www.hdnordictrees.dk/indberet 
 

8. Garanti for nålefasthed og garanti mod kemikalier/sprøjtemidler

8.1  Sælger garanterer, at alle juletræer bestilt af HDNORDICTREES til levering fra og med 18. november er nålefaste indtil 25. december samme år. 
8.2  Sælger garanterer, at træerne/pyntegrøntet ikke indeholder spor efter ikke-tilladte kemika-
lier/sprøjtemidler, jfr. gældende lovgivning. Konstateres det at træerne/pyntegrøntet indeholder spor efter sådanne kemikalier/sprøjtemidler, afregnes træerne/pyntegrøntet ikke og HDNORDICTREES har ret til at ophæve det fulde køb iht. købsaftalen, samt destruere træerne og kræve erstatning for det tab, der påføres HDNORDICTREES som følge af de konstaterede spor efter kemikalier/sprøjtemidler. Garantien gælder dog ikke for spor af kemikalier/sprøjtemidler, der på anvendelsestidspunktet var tilladt. 
 

9. Mangler og reklamation

9.1  Reklamationer vedrørende mængden (kvantum) skal rettes til sælger af HDNORDICTREES eller NORDICTREES’ aftager og skal være kommet frem til sælger senest 5 dage efter HDNORDICTREES’ levering af varerne til HDNORDICTREES’ aftager i Danmark eller i udlandet. 
9.2  Reklamationer vedrørende kvaliteten af varerne, herunder bl.a. sorteringen, skal rettes til sælger af HDNORDICTREES eller HDNORDICTREES’ aftager med billede, hvorpå pallenr. eller etiketnr. fremgår og skal være kommet frem senest 8 dage efter HDNORDICTREES’ levering af varerne til dennes aftager enten i Danmark eller i udlandet, jf. dog pkt. 9.3. 
9.3  Krav vedrørende skjulte mangler i relation til kvalitet (dvs. mangler der først kan ses, når varen er pakket ud) kan fremsættes over for sælger indtil 5 dage efter, at HDNORDICTREES har modtaget underretning om manglerne fra HDNORDICTREES’ aftager. 
9.4  Sælger er i tilfælde af mangler ved varerne ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. I tilfælde af mangler ved varerne er HDNORDICTREES berettiget til straks at foretage dækningskøb for sælgers regning. 9.5 I tilfælde af, at parterne ikke kan nå til enighed om berettigelsen af en reklamation over varernes kvalitet, herunder sortering, er sælger forpligtet til, efter påkrav fra HDNORDICTREES herom, at lade Danske Juletræer eller tilsvarende organisation i udlandet besigtige varerne med henblik på en umiddelbar vurdering heraf af disse. Udgifterne hertil bæres af sælger og af HDNORDICTREES i lige dele.  
9.6  Anmoder sælger ikke Danske Juletræer (eller den tilsvarende organisation i udlandet) om en besigtigelse efter pkt. 9.5 inden 5 dage efter HDNORDICTREES påkrav herom, anses reklamationen for berettiget.  
9.7  Hvis parterne er enige om - eller det af Danske Juletræer eller den tilsvarende organisation i udlandet umiddelbart vurderes - at reklamationen helt eller delvist er berettiget, men parterne ikke kan nå til enighed om konsekvensen heraf, er HDNORDICTREES berettiget til for sælgers regning inden rimelig tid at levere partiet helt eller delvist retur og få en eventuel købesum herfor refunderet. Nærværende bestemmelse begrænser ikke HDNORDICTREES ret til erstatning efter pkt. 9.4. 
 

10. Force majeure

10.1 Hver part er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter denne aftale, i den periode og i det omfang en parts mulighed for at opfylde sine forpligtelser er udelukket ved omstændigheder, der er udenfor partens rimelige kontrol som eksempelvis krig, terrorisme, civile uroligheder, hærværk, omfattende insektangreb, strejke, lockout, faglige aktioner, mangel på eller sammenbrud af transportfaciliteter, brand, oversvømmelse, tørke, ekstreme vejrforhold eller andre omstændigheder udenfor partens rimelige kontrol, forudsat at den pågældende part ikke med rimelighed kunne forventes at have taget begivenhederne og konsekvenserne heraf i betragtning i relation til sin mulighed for at opfylde sine forpligtelser efter denne aftale, og at parten ikke med rimelighed kunne have undgået begivenheden og/eller overvundet dens konsekvenser. 
10.2 Den part, der ønsker at påberåbe sig en begivenhed efter pkt. 10,1, som helt/delvis hindrer partens opfyldelse af aftalen, skal straks give den anden part besked om begivenheden og dens betydning for opfyldelse af aftalen. Såfremt parten undlader dette, er parten ikke fritaget fra ansvar for partens manglende efterlevelse af pligter hindret af begivenheden.  
10.3 En forpligtelse efter aftalen, der måtte være hindret som følge af en begivenhed efter pkt. 10.1, suspenderes indtil hindringens ophør. Ved hindringens ophør er HDNORDICTREES dog berettiget til at nægte modtagelse af en aftalt levering og at undlade at betale herfor, såfremt HDNORDICTREES allerede har foretaget køb andetsteds eller på anden vis ageret i tiltro til, at sælger ikke ville kunne leve op til sin forpligtelser. 
10.4 HD NordicTrees fraskriver sig ansvaret for hel eller delvis manglende opfyldelse af kontrakten som følge af følgevirkninger af aktuelt kritiske situation i Europa, herunder krigen i Ukraine.

HD NordicTrees forbeholder sig således ret til helt eller delvist og uden ansvar at annullere den indgåede kontrakt.

Ansvarsfraskrivelsen og annullationsadgang gælder for tilfælde, hvor HD NordicTrees` sædvanlige forsynings- og aftagerkilder bliver direkte eller indirekte påvirket af pandamien. Det er således ikke en betingelse for ansvarsfrihed, at det er umuligt for HD NordicTrees at opfylde sine forpligtelser. HD NordicTrees kan ikke gøres ansvarlig for mangler (kvalitative såvel som kvantitative) eller forsinkelse, som direkte eller indirekte er et resultat af den foreliggende pandami. Såfremt levering eller modtagelse af kontraktmæssige ydelser er forbundet med meromkostninger, som direkte eller indirekte kan henføres til pandamien, da er køber forpligtet til at betale HD NordicTrees sådanne omkostninger. HD NordicTrees er berettiget til at levere/modtage delleverancer, og det er HD NordicTrees som fastsætter vilkårene for sådanne delleverancer med udgangspunkt i den indgående kontakt (fx således at det tages forholdsmæssig betaling)
 

11. Ændringer i aftalegrundlaget

11.1 Enhver ændring af aftalen og / eller ethvert tillæg til aftalen, skal indgås skriftligt.  
 

12. Lovvalg og værneting

12.1 Nærværende aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 
12.2. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Viborg, Danmark i 1. instans og med sædvanlig appeladgang efter den danske retsplejelov.